SAN JUAN NEPOMUCENO PARISH

C. Jose St., Malibay, Pasay City, Philippines 1300, Tel/Fax 63(2)852-8164

WELCOME TO OUR BLOG SITE

In this site are articles on our Vision, Mission, History, Tradition, and other information.

For further questions, email us at sjnparishmalibay@gmail.com o sjnmedia16@gmail.com.

Rev. Fr. Antonio B. Navarrete, Jr., Parish Priest


SERVICES

MASSES: Sundays: 5:30, 7:00, 8:30 am (Tagalog) & 10:00 am (English)
4:00 (Children's Mass), 5:30, 7:00 pm (Tagalog), 8:00 pm (English)
Weekdays: 6:00 am & 6:00 pm
Healing Mass: every 2nd Saturday, 10:00 am
CONFESSION: Wed., Fri., Sat. 5:30-6:00 pm or by appointment
BAPTISM: Sundays 11:00 am or by appointment
ANNOINTING OF THE SICK: by appointment
MATRIMONY: by appointment
OFFICE HOURS: Daily 8:30 am-12:00 nn, 2:30 pm-6:00 pm

PARISH CONSTRUCTION

Magbahagi po naman tayo, pagtulung-tulungan
natin ito!

Paano magdonate?


1. Magsadya kay Fr. Tony,

2. Ilagay sa sobre at ibigay sa opisina ng Parokya,

3. Makipag-usap sa kasapi ng Parish Finance Council, o

4. I-deposit sa SJN Parish Construction Fund

BPI EDSA-Magallanes Account No. 3531-0057-58

at i-fax sa (02)852-8164 o ipadala ang deposit slip sa opisina ng Parokya upang maresibuhan.


Friday, June 20, 2014

PAGDIRIWANG NG GOLDEN JUBILEE NG PAROKYASAN JUAN NEPOMUCENO PARISH
Malibay
GOLDEN JUBILEE

Pagsasabuhay ng Pananampalataya Bilang Asin at Ilaw ng Sambayanan
(Living the Faith as Salt and Light of Our Parish Community)

Ang Parokya ng San Juan Nepomuceno sa Malibay, Pasay City ay itinatag bilang parokya noong ika-15 ng Hunyo 1965.  Kaya sa darating na 2015 ay ipagdiriwang natin ang ating ika-50 o Gininutang Anibersaryo.

Schedule of Activities
PASIYAM – SIYAM NA PISTAHAN SA MALIBAY
Bilang paghahanda sa Golden Fiesta ng ating parokya, magkakaroon tayo ng SIYAM NA PISTA kung saan ang pinakatampok na Gawain ay ang pagdiriwang ng Banal na Misa sa ikaanim ng gabi tuwing ika-16 ng buwan simula Agosto 2014 hanggang Abril, 2015.

PAGDALAW SA MGA BARANGGAY
Tuwing ika-15 ng buwan simula Agosto, ang imahen si Tata Juan ay dadalhin sa mga baranggay upang iprusisyon at parangalan. Magkakaroon din ng Banal na Misa sa mga baranggay tuwing ika-15 ng bawat buwan mula Agosto 2014 hanggang Abril 2015.

MGA HERMANA/HERMANO SA BAWAT BUWAN
1. Agosto 2014– Gng. Elvira Orca
2. Setyembre 2014 – Gng. Leonora Bernardo
3. Oktubre 2014 – Gng. Rosario Gatmaitan
4. Nobyembre 2014 – Gng. Vicenta Collado
5. Disyembre 2014 – Gng. Angelita Inocencio
6. Enero 2015 – Gng. Zenaida Magpantay
7. Pebrero 2015 – Bb. Detivita Estrella
8. Marso 2015 – Bb. Carmencita Estrella
9. Abril 2015 – G. Alvin Magpantay
GRAND HERMANO MAYOR – MAY 16, 2015
G. Alvin Magpantay at Pamilya

ANO ANG MAGAGANAP SA PAGDALAW NI SAN JUAN NEPOMUCENO SA MGA BARANGGAY?
Sa ika-15 at 16 ng buwan, magkakaroon ng mga libreng serbisyo tulad ng medical mission, legal consultation, pagdalaw sa mga may sakit, at iba pa. Ito ay magtatapos sa pagtatanghal sa imahe ni San Juan Nepomuceno at pagpuprusisyon mula sa baranggay patungo sa Simbahan, kung saan gaganapin ang Banal na Misa sa ikaanim ng gabi bilang pasiyam sa mahal na patron.

HOST BARANGGAYS AT MGA KAPITAN
Agosto 2014 – Brgy. 167 at 168 (Ma. Lourdes Sta. Maria at William Abundo)
Setyembre 2014 – Brgy. 176 at 177 (Arturo Ocampo at William Tarroza)
Oktubre 2014 – Brgy. 174 at 175 (Dante Torres at Romeo Mislos)
Nobyembre 2014 – Brgy. 172 at 173 (Felix Francisco at Julie Gonzales)
Disyembre 2014 – Brgy. 169 at 170 (Danilo Francisco at Rosano Pasahol)
Enero 2015 – Brgy. 164 at 165 (Robert Cruz at Wenceslao Siwala)
Pebrero 2015 – Brgy. 162 at 163 (Nidia Morga at Allan Alcoran)
Marso 2015 – Brgy. 158 at 161 (Alicia Orjas at Ma. Teresa Mariano)
Abril 2015 – Brgy. 144 at 159 (Nelson Padilla at Amelia Calupig)
Mayo 2015 - Brgy. 160, 166, at 171 (Jennifer Claudio, Arthur Cruz, at Emil Cruz)

Maligayang Ginintuang Kapistahan sa ating lahat !!!

Ang Jubilee Door
Ang pagbubukas ng Jubilee Door sa pangunguna ni Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ay katangi-tanging biyaya para sa ating mga taga-Malibay. Ito ay paalala sa atin na si Hesus ay Siya nating daan patungo sa kaligtasan. Sa ating Simbahan, ang Jubilee Door ang pintuaan sa gawing kanan.

Pagkakaloob ng Indulhensya (Indulgence)
Para sa ating Ginintuang Pista, humiling tayo mula sa Vaticano na pagkalooban ng Indulhensya ang mga parokyano at mga bisita na dadalaw sa ating Simbahan at dadalo sa mga Misa at mga natatanging gawaing pang-espiritwal. Mga gawaing dapat daluhan upang makatanggap ng indulhensya:
1.      Mga Nobena at Misa kay San Juan Nepomuceno na gagawin tuwing ika-16 ng buwan mula Agosto 2014 hanggang Abril 2015
2.      Mga Nobena at Misa mula ika-7 ng Mayo hanggang ika-15 2015, at mga Misa sa araw ng kapistahan sa ika-16 ng Mayo 2015
3.      Mga misa na ipagdiriwang ng Arsobispo ng Maynila at iba pang Obispo
4.      Mga pagsasanay espirituwal na dadaluhan ng mga taga-parokya, mga lingkod at empleyado ng parokya
5.      Pagdalaw sa Simbahan ng Parokya ng San Juan Nepomuceno, Malibay, Pasay City.

Ngunit ano nga ba ang indulhensya?
Ang Sakramento ng Kumpisal ay nakakapagpapatawad ng kasalanan. Subalit nanatili pa rin na dapat nating punan ang pagkukulang sa Diyos at sa kapwa bunga ng kasalanan, maging sa purgatoryo o dito sa lupa. Para mapunan iyan sa lupa ay dapat tayong magtamo ng indulhensya, na bunga ng lubos-lubos na biyayang natamo ni Hesukristo ng ialay Niya ang sarili sa Krus, at na siya namang ipinagkakaloob ng Simbahang Katolika sa pamamagitan ng Santo Papa.
Ano ang Kailangan upang Matamo ang Indulhensya?
Sa pagdalo sa mga nasabing pang Jubileong mga pagdiriwang, ang mananampalayata ay makakatanggap lamang ng indulhensya kung taglay niya o nagawa niya ang mga sumusunod:
1.       Dapat nasa state of grace o walang kasalanang mortal na hindi pa nakukumpisal,
2.       Wala ni anumang pagnanais na gumawa ng anumang sala,
3.       Nakatanggap kamakailan ng Banal na Komunyon, at
4.       Ipinagdasal ang mga intensyon ng Santo Papa.

Panalangin kay San Juan Nepomuceno
Martir ng Lihim ng Kumpisal
at Patron Laban sa Baha at Paninirang-puri
(Nobena tuwing Huwebes)
O Diyos na makapangyayari sa lahat at Panginoon ng tanang kinapal, Diyos na dapat sambahin, igalang at purihin, isinasamo namin sa Iyo nang buong pagpapakababang loob, na alang-alang sa mga karapatan at sa pamamagitan ng maluwalhating Martir at aming Pintakasi na si San Juan Nepomuceno, ay ilayo Mo sa amin ang anumang kasiraan ng puri, kamurahan, at hayag na kahihiyan na makaliligalig sa amin sa paglilingkod sa Iyo; at iadya mo kami nang lalo’t lalo sa malaking kamurahan, lubos na kahihiyan at mga paglait na dadalitain ng mga sinumpa. Sa harap ng tanang mga anghel at santo sa araw ng paghuhukom sa sangkatauhan at sa pagmamahal namin sa mga kapuriha’t karangalan sa lupa, ay huwag mawala sa amin ang puring walang hanggan at ang kaluwalhatiang inihahanda mo sa Iyong mga hinirang sa langit. Alang-alang sa Anak Mo, Panginoon naming Hesukristo, na nagtiis ng kalait-lait na kamatayan dahil sa pagtubos sa amin at nang kami ay mailigtas sa kahihiyang walang hanggan, at Siya’y Diyos na sumasaiyo, nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Siya nawa.

(Dasalin nang tatlong beses)
Ama Namin... Aba Ginoong Maria... Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo...


GOLDEN JUBILEE LOGO

SJNP@50: HIMIG HANDOG PARA KAY TATA JUAN WINNING ENTRIES


MABUHAY PARA SA KAPWA
Joseph Cruz

I
Sa paglalakbay sa karimlan
Di ba’t nais mo’y may ilaw na gumagabay?
Tulad kung mayron kang suliranin,
Dalangin mo sana’y may karamay
.
II
Kung ang kapwa mo’y naliligaw,
O nagdarahop, salat sa yaman at lakas.
Di ka ba kikilos o tutulong?
Pagdamay mo sa kapwa’y pagpupuri din sa Diyos!

KORUS
At sa mabuhay para sa kapwa’y sadyang dakila.
Gaya ng ating nasaksihang katapatan kay Poong San Juan.
Buhay niya ay ibinuwis, pagmamahal niya ay labis.
At sa huli’y nakamtan nya ang Kahariang pangako ng Ama!

TULAY
Tulad ng ilw na may ginhawang liwanag.
Alat sa dagat hatid ay buhay sa lahat.
Magmahalan, at kapwa’y damayan.MALIBAY, TAYO’Y MAGDIWANG
Music by Herminigildo G. Ranera, Ph. D.
Lyrics by Alejandro M. Manuel

I
Malibay! Tayo’y magdiwang,
Lahat tayo’y magalak
Umawit ang sambayanan
Magpasalamat ng ganap!

II
Sa Poon San Juan
Tagumpay ng bayan
Sa limampung taong bigay
Nagliwanag bilang ilaw!

III
Tingnan yaring iyong angkang
Naglalakbay sa ‘yong bayan
Bitbit nami’y pananalig
Bilang liwanag na tanglaw.

IV
Tiwala sa pag-ibig
Ay nagsilbing asin at ilaw
Nitong baying Poong Mahal!

Refrain
O, San Juan Poong Mahal!
Huwaran ng kabanalan
Buhay na laging tinataglay
Pananalig sa Maykapal.

Sa ‘Yo kami’y nagdarasal
Bigyan alat ng lubusan
Itong pusong nagdiriwang
Maglingkod ng buong husay.

V
Malibay! Tayo ay magdiwang
Isigaw ng may kagalakan
Pasasalamat sa Maykapal
Sa biyayang walang hanggan.

Vi
Sa mga pagsubok ng buhay
Di mo kami kinalimutan
O San Juan Patrong mahal naming irog!
 


ULIRANG SAN JUAN
Jose Sadek G. Catalan

I
Sa patnubay mo kami’y yakapin
Ika’y aming liwanag sa dilim
Ang buhay mong sa amin ay pumukaw
Magpatuloy magpakailanman.

II
Tulungan mong mabuhay sa pag-ibig
Ang baya’y huwag hayaang malihis
Dinadalangin naming pagpapala
Iyong dinudulog sa ating Ama.

III
Salamat po sa inyo, O Poong San Juan
Aming gabay maging ligaya ma’t lumbay
Katulad po ninyo, O Poong San Juan
Pag-adya mo po kami sa maling gawa.

Tulad mo ang ilaw at asin
Hangad ng bayan mo’y ika’y sundin
Naisin ang daan ng kabanalan
Sa iyong halimbawa’y makakamtan.

Repeat I, II, and III

Uliran sa kabanalan O San Juan.

Tuesday, February 26, 2013

SANTACRUZAN


SANTACRUZAN
(Naganap noong ika-22 ng Mayo 1999, Sabado, 7:00 ng gabi.)

Pauna: Ang gawaing ito ay hindi isang palabas. Bagkus ay isang pagpapahayag ng pananampalatayang Kristiyanong hango sa karanasan ng mga taong biniyayaan ng Panginoon at tumugon ng may pagmamahal. Inaanyayahan namin i kayo na samahan kami sa panalangin at pagsariwa sa kanilang buhay na tunay na mabuting halimbawa.

SANTACRUZAN
Nanggaling sa dalawang salita, "Santa" at "Cruz", na tumutukoy sa pinagpakuan sa ating Panginoong Hesukristo. Isa ito sa pinakamahalagang simbolo sa pananampalatayang Kristiyano. Ang SantaCruzan ay isang pagpapahayag ng pananampalataya batay sa karanasan nina Reyna Elena at ng kanyang anak na si Constantino.

Isang mabisang pagpapahayag ng Kristiyanismo ang paglalahad ng mga karanasan ng pagbabago. Ang Santacruzan ay may ganitong diwa. Ayon sa isang alamat si Constantino na isang pagano ay naharap sa isang mahalagang digmaan. Napatingala siya sa kalangitan at nakita niya sa madilim na ulap ang isang makinang na krus na may mga katagang: "IN HOC SIGNIA VINCIT", na ang ibig sabihin ay "Sa pamamagitan ng tandang ito ikaw ay makakasakop ". Kayat inatasan niya ang kanyang mga pinuno na gawing tanda ng kanilang hukbo ang krus. Nagtagumpay sila at ipinasya niyang sumapi sa Kristiyanismo sa pagbibinyag ni Papa Eusebio. Bilang pasasalamat ipinadala niya ang kanyang ina, si Reyna Elena, sa Jerusalem upang hanapin ang Krus na pinagpakuan sa Panginoong Hesus. Tatlong krus ang natagpuan. Ang krus na nagpagaling sa maysakit (o sa ibang kuwento ay ang krus na bumuhay sa isang patay!) ang tinukoy bilang siyang Banal na Krus. Nagdaos ang buong kaharian sa pamamagitan ng prusisyon ng Banal na Krus.
                                                                                                                                                  
MGA GUMAGANAP
SAN JUAN NEPOMUCENO - patron ng parokya at bantog sa pagtulong sa pagsampalataya ng mga hindi naniniwala sa Diyos at pagbabalik-loob ng mga makasalanan.
MATUSALEM - (Sir Knight Johnny Pitel, KC) Napakatandang tao, sakay ng kariton at makikitang naghahalo ng buhangin sa kawa. Ipinaaala-ala rdya na ang lahat kahit ang kumikinang ay magbabalik sa alabok.
MGA BATANG ITIM - (Knights of the Altar) Kumakatawan sa mga katutubo ng ating bayan na tumanggap ng binyag sa Kristiyanismo.
REYNA ABANDERADA - (Daena Cruz, LOM) Kumakatawan sa ating bansang Pilipinas, isang Kristiyanong bansa at inaasahan at halimbawa ng Kristiyanismo dito sa Asya.
REYNA MORA - (Vanessa Argonza) Kinakatawan niya ang mga kapatid nating Muslim. Ipinaaala-ala sa atin bilang Kristiyano na ang lahat ay ating kapatid at pananagutan kahit iba-iba ang ating pananampalataya. Maging halimbawa tayo sa ating kapwa.
TRES MARIAS, MARTHA (Kim Santiaguel, Haw ng Panginoon), SALOME (Mary Ann  de  la  Cruz,   NAC), AT MAGDALENA (Anna Liza Fernandez, Ilaw ng Panginoon) Inilalarawan nila ang ganap at walang takot na pananampalataya sa pagdalaw sa libingan ng Panginoon. Ang walis ay tanda ng pagkakaisa. Ang insenso ay ang pagkilala sa Panginoong Hesus bilang Diyos. At ang pabango, tanda ng kasariwaan at buhay na walang hanggan.
REYNA FE - (Mona Lisa Avedana, MOW) Ibig sabihin ay "Pananampalataya ". Dala niya ay Bibliya na naglalaman ng Salita ng Diyos na batayan ng ating paniniwala sa Diyos.
REYNA ESFERANZA - (Ma. Gracita Guevarra, NAC) Ibig sabihin ay "Pag-asa". Dala niya ay kalapati, isang ibong sa bawat paglipad ay pangako ng katiyakan at kapayapaan.
REYNA CARIDAD - (Jennifer Papa, MOW) Ibig sabihin ay "Pag-ibig". Dala niya ang isang puso tanda pagmamalasakit sa kapwa.
ABOGADA - (Raquel Besmano, MOW) Kinakatawan niya ang isang katangian ng Diyos, ang pagtatanggol para sa katarungan lalo na ng mga naaapi.
DIVINA PASTORA - (Kristine San Sebastian, MOW) Ang Panginoon ay Mabuting Pastol. Tayo ay mga tupa na pinamamahalaan Niya (baston) ng tapat at buong pagmamahal.
REYNA SENTENCIADA - (Yoly Salas, El Shaddai) Ang pinatawan ng kaparusahan. Ang Diyos ay makatarungan.  May takdang kaparusahan ang lahat ng masamang gawain.
REYNA HUSTISYA - (Angela Majarais, MOW) Nakapiring at may hawak na timbangan ng katarungan, katarungang inaasam ng bawa^ tao na makamtan.
REYNA NG KALAYAAN - (Rowena Esguerra, MOW) Ang putol na tanikala ay tanda ng kalayaan sa lahat ng bagay sa mundo at pagkilala sa iisang Panginoon.

MGA TAUHAN SA BANAL NA AKLAT
SAMARITANA - (Dang Bruno, LOM) Taga-Samaria, itinuturing na mababang uri ng tao sa kapanahunan ni Hesus. Pinili ni Hesus na pagpahayagan ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbubunyag sa Kanyang sarili bilang Tubig ng Buhay.
REYNA JUDITH - (Lina Fernandez, MOU) Kabigha-bighaning Reyna ng katapangan at may malalim na malasakit sa kapwa. Pinugutan niya ng ulo si Holofernes, mandirigma ni Haring Nebuchadnezzar, na nagtangkang patayin ang mga kababayan niyang Israelita.
REYNA ESTER - (Dinah Lucero, MOU) Isang  ulilang  Hudyong  inaruga ng pinsan   niyang   si   Mordecai   na sa kabutihang-palad ay napiling reyna sa kaharian ni Haring Ahasuerus. Natuklasan ni Mordecai ang balak ni Haman na patayin ang hari. Ipinaalam din ni Ester ang balak ni Haman na ipapatay ang mga Hudyo. Subalit dahil sa kagandahan ni Ester at katapatan ni Mordecai, binigyan ang lahat ng mga Hudyo na sumamba ng hayagan.
REYNA SHEBA - (Grace Dieta, MOU) Maganda at napakayaman na Reyna. Kaibigan ni Haring Solomon. Nagtulong sila sa kaunlaran ng kanilang nasasakupan. Tanda ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa.

MGA KATANGIAN NG MAHAL NA BIRHEN
REYNA DE LAS FLORES - {Teresa de la Cruz, MOU) Kinikilala ang Mahal na Birhen bilang reyna ng mga bulaklak. Walang kapantay na kagandahan ng ugali at mabangong pagkatao. Tanda ng ganap na buhay na dinala niya, si Hesus.
BAHAY NA GINTO - (Remy Francisco, MBG) Minsan sa kanyang sinapupunan ay nanahan ang pinakamahalagang "ginto" ng sanlibutan, ang Panginoong Hesus. Tanda rin ito ng kanyang "ginintuang kalooban" dahil sa pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos.
TALA SA UMAGA - (Katharine Ann Carandang, Qorban & LOM) Gabay ng mga pantas sa pagtunton sa isinilang na NiƱo Hesus. Kinikilala ngayon ang Inang Maria bilang gabay ng bawat mananampalataya tungo sa kanyang Anak na si Hesus.
SALAMIN NG KATARUNGAN - (Sol Lacap, MHC) Pinagpala siya sapagkat banaag sa kanyang buhay ang katapatan sa Panginoon sa lahat ng panahon. Ang kanyang buhay ay halimbawa ng katarungan ng Diyos sa mga tapat sa pananampalataya.
TORENG GARING - (Lyka Cornejo, NAC) Ang tore ay tanda ng kaligtasan. Matatakbuhan sa oras ng kagipitan. Ang Inang Maria ay Ina ng Laging Saklolo. Nagtiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang bawat Kristiyano ay makasusumpong sa kanya ng lakas ng loob na dala ng pananampalataya. ROSA MISTICA - (Maricris Real, MOW) May kakaibang ganda ang rosas subalit may kaakibat na hiwaga na dala ng mga tinik nito. Ang Birheng Maria ay puspos ng   kagandahan   subalit   hiwaga sa karamihan. Ang sumasampalataya lamang ang makakaarok ng kanyang kabigha-bighaning ganda. BIRHENG MARIA - (Rebecca Albaytar, MHC) Ina ng Panginoong Hesus. Walang kapantay sa pananampalataya sa Diyos. Unang alagad at halimbawa ng tunay at ganap na pagiging Kristiyano. Ina ng Simbahan, Ina ng Kaligtasan.
SAN MACAREON - (Nick Dulva, SMHC) Obispo na nagbigay pahintulot na buwagin ang mga gusaling nakatayo sa ibabaw ng bundok na pinaghukayan at kanatagpuan ng Banal na Krus.
REYNA ELENA - (Floring Haynes, MHC) Ina ni Haring Constantino na nagsumikap matunton ang Banal na Krus. Siya ay mabait, matulungin at madasaling reyna. Ang kanyang kayamanan ay ibinahagi niya sa mga mahihirap. Halimbawa siya hindi lamang ng isang mabuting ina kundi ng pagiging Kristiyano.
EMPERADOR CONSTANTINO - (Kon. Allan Panaligan) Anak ni Reyna Elena, Hari sa silangan. Magiting na mandirigma at masunuring anak. Dati ay pagano at berdugo ng mga Kristiyano subalit naging kasapi nito dahil sa pangitain ng Banal na Krus. Siya ay halimbawa ng taong bukas ang kalooban sa biyaya ng Diyos. Sa kanyang pagpapabinyag ay maraming Kristiyano ang nasagip sa kamatayan at naging dahilan ng pagsapi ng iba.
BANAL NA KRUS - Simbolo ng Kristiyanismo. Dito ipinako ang Panginoong Hesus. Kamangmangan sa mga Griyego, iskandalo sa mga Hudyo, subalit kaligtasan at walang hanggang pag-ibig sa isang Kristiyano.