C. Jose St., Malibay, Pasay City, Philippines 1300, Tel/Fax 63(2)852-8164

WELCOME TO OUR BLOG SITE

In this site are articles on our Vision, Mission, History, Tradition, and other information.

For further information, visit our Facebook page.

Rev. Fr. Edgardo C. Coroza, Parish Priest
Email: sanjuannepomucenoparishmalibay@gmail.com

SERVICES

MASSES: Sundays: 6:00, 7:30, 9:00 am (Tagalog) & 10:15 am (English)
4:00 (Children's Mass), 5:30, 7:00 pm (Tagalog), 8:00 pm (English), 5:30 pm (B. Mayor Chapel)
Weekdays: 6:00 am & 6:00 pm
Mass for the Sick: every 2nd Saturday, 9:00 am
CONFESSION: Wed., Fri., Sat. 5:30-6:00 pm or by appointment
BAPTISM: Sundays 11:00 am or by appointment
ANNOINTING OF THE SICK: by appointment
MATRIMONY: by appointment
OFFICE HOURS: Tues. to Sun. 8:30 am-12:00 nn, 2:00 pm-6:00 pm, (Closed on Mondays)

Tuesday, July 14, 2009

PAGSISIYAM SA MAHAL NA POON SAN JUAN NEPOMUCENO

YUGTO NG PAGSISISI

Panginoon kong Hesukristo, na napapako sa Krus dahilan sa pagsinta sa akin, at hindi mo ibig na ang makasalanan ay mapasama, kundi ang siya’y magbalikloob at mapakagaling, pinagsisihan, kong masakit at taimtim sa puso ang lahat ng kasalanan ko, at sa pagkaluhod ko ngayon sa harap mo’y hinahagkan ko ang iyong mahal na paa, at hinihingi ko sa iyo na ako’y patawarin mo, yayamang ikaw ay kagalingang walang hanggang, Diyos na dapat sintahin ng buong puso, at lalo sa lahat; lubha kong dinaramdam ang pagkakasala, at matibay ang aking panatang magbago ng asal at dumulog nang tapat sa banal na Sakramento ng Pangungumpisal.

Alang-alang sa mga kamahal-mahalan mong sugat, sa maantak na Pasyon at kalait-lait na pagkamatay mo, at pakundangan naman sa mga karapatan ng iyong mabait na alagad at Martir na si San Juan Nepomuceno, na aming Pintakasi, at ini-aamo ko sa iyo na ipagkaloob mo sa akin ang ako’y mamatay, bago magkasala sa iyo, at ang pananatili sa tunay na pagsinta’t paglilingkod sa iyong Kamahalan hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Siya nawa.


(Dasalin dito ang panalanging tangi para sa araw)


PANALANGIN SA ARAW-ARAW

At yayamang ikaw ay naging taning Pintakasi ng puring iniingatan, hingin mo sa kanya na makilala naming ang nakasusuklam na kapangitan, ang kasiraan ng puri’t ang lubos na kamuraan ng kaluluwang nasa kasalanang malaki, sapagka’t siya ay kaaway ng Panginoong Diyos at alipin ng demonyo; at sa tapat na pagpapahayag ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng isang taimtim na pangungumpisal, ay natuturang anak at kaibigan ng Panginoong Diyos dahil sa grasya. Siya nawa.

Dasalin ang 3 - Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati para sa Santisima Trinidad at hingin ang biyayang ninanasang kamtam.


HULING PANALANGIN SA ARAW-ARAW

O Diyos na makapangyayari sa lahat, at Panginoon ng tanang kinapal; Diyos na dapat sambahin, igalang at purihin; iniaamo namin sa iyo ng buong pagpapakababa ng loob na alang-alang sa mga karapatan at sa pamamagitan ng maluwalhating Martir at aming Pintakasi na si San Juan Nepomuceno ay ilayo mo sa amin ang anumang kasiraan ng puri, kamurahan at hayag na kahihiyan, na makaliligalig sa amin sa paglilingkod sa iyo, at iadya mo kami ng lalo’t lalo sa malaking kamurahan, lubos na kahihiyan at mga paglait at dadalitain ng mga sinumpa sa harap ng tanang mga Anghel at Santo, sa araw ng paghuhukom sa sangkatauhan; at sa pagmamahal namin sa mga kapuriha’t karangalan sa lupa ay huwag mawala sa amin ang puring walang hanggan at ang kaluwalhatiang inihahanda mo sa iyong mga hinirang sa Langit. Alang-alang sa Anak mo, Panginoon naming Hesukristo, na nagtiis ng kalait-lait na kamatayan dahil sa pagtubos sa min, at nang kami ay mailigtas sa kahihiyang walang hanggan; at Siya’y Diyos na sumasaiyo, nabubuhay at naghaharing kasama ang Espiritu Santo magpakailanman saan. Siya nawa.


MGA DALIT SA KAPURIHAN NI SAN JUAN NEPOMUCENO

Pinatakasing tinuturan
ng puring iniingatan
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Tulad ni San Juan Bautista
Ikaw ay bungang nilalang
ng matatandang magulang,
na sa Birhen ay umaasa;
madali kang magpakita
ng hilig sa kagalingan
Gawin ka naming uliran
San Juan, sa kabanalan.


Sa panganganak sa iyo
buong bayan ay nagtaka
sa nakikitang himala
sa bubungan ng bahay mo;
na parang maraming ilaw,
mga bituin kung titigan;
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Sa Nepomu, sa Bohemia
lumabas ka sa liwanag,
Ikaw ay nagpakasipag
sa pangangaral sa Praga;
at maraming nagkasala
ang naakay sa katuwiran:
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Maraming lubhang biyaya
ng Poong Birheng Maria
sa iyo’y nagpakilala
ng para kang anak niya;
Doktor, Martir na masigla,
at Birhen sa kalinisan;
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Kay Wenceslao na nagnasa
na isulit sa kanya
ang sekreto ng konsyensya
ng asawa niyang Reyna;
inilaban mong masigla
ang mahal na kalihiman;
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Sa malaking pagka galit
ni Wenceslao na malupit,
at hindi ka nga mapilit
sa hindi dapat isulit;
binalaan kang mahigpit
ng hatol na kamatayan;
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Nalunod ka’t namatay
sa kalaliman ng ilog,
at doon ka inihulog
mula sa taas ng tulay;
inibig ng haring banday
siya mong maging libingan;
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.Bangkay mong lulutang-lutang
sa gabi ay nagniningning,
at nakuha’t nailibing
minamahal at iginagalang;
at walang na-alang-alang
sa haring natitigilan;
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Sa limang bituwin masinag
na inabuloy ng langit
sa bangkay mong ililigpit,
ay nabantog at natanyag
ang nakamtan mong liwanag
sa buhay na walang hanggan;
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Sa pagkabaon mo sa lupa
Tatlong siglong mahigit,
nagningning at marikit
ang iyong mahal na dila;
himalang kahangahanga,
tanda ng iyong kabaitan:
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Pinatakasing Tinuturan
ng puring iniingatan
Gawin ka naming uliran
O San Juan, sa kabanalan.


Antifona: Ito ang tunay na Martir na dahil sa ngalan ni Kristo’y nabuhos ng kanyang dugo; hindi siya natakot sa mga babala ng mga hukom, ni hindi niya hinangad ang luningning ng mga karangalan sa lupa, kaya sumapit siyang maluwalhati sa kaharian ng langit.

Ang banal ay mananariwang parang azucena, at parating mamumulaklak sa harap ng Diyos.

Ipanalangin mo kami, maluwalhating Martir San Juan Nepomuceno.

Nang kami ay maging dapat sa mga pangako ni Hesukristo.

PANALANGIN

O Diyos, na sa masusing pag-iingat ni San Juan Nepomuceno ng mahal na Lihim ng Pangungumpisal, ay pinamutihan mo an Santa Iglesya ng mga martires; ipagkaloob mong maawain na kami ay magtipid sa pangungusap, at matutuhan naming ingatan ang dila, at lalong magalingin at magtiis ng anumang hirap at sakuna sa buhay sa ito, kaysa tumanggap ng anumang ipagkakasala sa iyo. Alang-alang sa Anak mo, nabubuhay at naghaharing kasama ang Espiritu Santo magpakailanman. Siya nawa.

Dasalin ang 1 - Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhaya’t katamisan; aba pinananaligan ka naming, pinapanaw na taong anak ni Eba. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga naming nang aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
V : Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos.
R : Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon.

at 1- Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati kay San Jose at idalangin ang mga naghihingalo at kaluluwa sa Purgatoryo.


Mga Panalanging Tangi Para sa Araw

Unang araw
(May 7)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na sa panganganak sa iyo ay pinagpala ka ng Diyos, at inibig niya ang bubungan ng iyong bahay ay makitaan ng maningning na ilaw, mga tandang nagpahayag na ikaw ay lumabas sa maliwanag, upang iyong akayin ang tao sa magaling; ini-aamo naming sa iyo na hingin mo sa Panginoong Diyos na ang aming isip ay liwanagan ng kanyang mahal na grasya, nang mag-alab ang puso naming sa tunay na pagsinta sa kanya, matutuhan naming kilanlin at hamakin ang kaparangalan ng mga bagay sa lupa, at aming pagpilitan ang pagkamit ng mga bagay na walang katapusan sa Langit.

Ikalawang Araw
(May 8)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na binigyan ng Panginoong Diyos ng biyayang pagkakilala, at pinamutihan ng katakatakang karunungan, nang ikaw ay matutong mamahala’t umakay sa mga kaluluwa sa daang masikip na patungo sa Langit: ini-aamo naming sa Iyo na ihingi Mo kami sa Panginoong Diyos ng tunay na karunungan, na hindi nakakamtan kundi sa maningas na pagsinta sa Kanya’t sa matiyagang pag-alinsinod sa mahal Niyang kalooban.

Ikatlong Araw
(May 9)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na pinakalooban ng Panginoong Diyos ng maningas na pagsinta’t pagmamalasakit sa ikagagaling ng mga kaluluwa, ng ikaw ay mangaral na parang alagad Niya’t Apostol, at maituro mo sa lahat ang mga katotohanang walang hanggan: ini-aamo namin sa iyo na turuan mo kaming matakot sa Panginoong Diyos, upang maitaguyod namin sa paglilingkod at pamimintuho sa Kanyang Kamahalan ang aming mga panimdim, pangungusap at gawang lahat.

Ikaapat na Araw
(May 10)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na pinamutihan ng Panginoong Diyos, ng isang malalim na pagpapakababa ng loob, tinanggihan mo’t niwalang kasaysayan ang mga karangalan sa lupa, at inari mong lubhang mataas na kapurihan ang maglingkod lamang at manuyo sa Hari ng Langit: ini-aamo namin sa iyo na ihingi mo kami sa Panginoong Diyos ng tunay na kababaan ng loob, upang mailagan naming ang malabis na pagnanasa ng mga papuri ng mundo, at sa halip nito’y mahalin lamang at hanapin ang nauukol sa pamimintuho sa Kanya.

Ikalimang Araw
(May 11)

Maluwalhatin Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na minahal at ginawang tagapaglimos ng haring Wenceslao, at nagpakita sa isang lubusang pagkamahabagin at tunay na pagsintang ama sa mga maralitang tao, na inaabuluyan mo’t binubusog sa lahat ng kanilang pangangailangan, at walang nakahihigit kundi ang lalong nasasalat: ini-aamo naming sa iyo na ihingi mo kami sa Panginoong Diyos ng malaking pagkahabag at awa sa mga tunay na mahirap, at sila’y mga kapatid ding ibigin alang-alang sa Panginoong Diyos.

Ikaanim na Araw
(May 12)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na hindi ka natakot munti man sa hari sa lupa, samantalang sa pagtingin lamang at pagnanasang magbigay-lugod sa Hari n Langit ay buong kabayanihan ng loob na nanatili kang matiyaga sa panatang hindi mo sisirain ang banal na lihim ng Pangungumpisal: ini-aamo naming sa iyo na ihingi mo kami sa Panginoong Diyos ng katibayan ng puso sa pagsasagawa ng kabanalan, upang matutuhan naming walang kasaysayan masasamang hangaring nakaliligaw sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan.

Ikapitong Araw
(May 13)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na nagtiis ng sari-saring mabibigat na parusa, at ibinulid sa isang ilog, at doon nalunod at namatay alang-alang sa Panginoong Diyos, upang mapatotohanan mong ikaw ay aliping mabait, na hindi sumala sa iyong tapat na paglilingkod sa Kanya: ini-aamo namin sa iyo tapat na ihingi mo kami sa Panginoong Diyos ng anumang dusa’t hirap sa buhay na ito, sa pangingilag sa kasalanan, at kami ay tulungan mong maamo’t saklolohan sa sandali ng kamatayan.

Ikawalong Araw
(May 14)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi, San Juan Nepomuceno, na inibig ng Panginoong Diyos na igalang at purihin sa pamamagitan ng madlang himala ng kanyang awa na ipinagkakaloob sa mga tumatawag at napasasaklolo sa iyo, at sa bagsik naman ng mga parusa niya sa mga pangahas na nagbantang lumapastangan sa iyong mahal na libingan: ini-aamo naming sa iyo na ihingi mo kami sa Panginoong Diyos ng tunay na pagmamahal sa kalinisan, at ang mga puso namin, na parang mga libingan ni Hesukristo, kung Siya’y aming tinanggap sa banal na Pakikinabang, ay huwag mawili sa anumang panimdim at pag-ibig na di matuwid.

Ikasiyam na Araw
(May 15)

Maluwalhating Martir at iniibig naming Pintakasi San Juan Nepomuceno, na pinapuriha’t ginaganti ng Panginoong Diyos ng malaking tuwa’t ligaya sa Langit, at iniibig Niyang mabantog ka sa lupa sa pamamagitan ng mga himala’t pagpala ng Kanyang awa na iginagawad sa mga nagpaunlak sa iyo na napaampon sa iyong pagtatangkilik sa kanilang mga pangangailangan: iniaamo namin sa iyo na ihingi mo kami sa Panginoong Diyos ng isang tunay na pagdedebosyon at pagsintang-anak sa mahal na Birhen, at sa anumang hirap at panganib ng kaluluwa’t katawan ay ipagkaloob mo sa amin ang iyong mabisang pagsaklolo.

No comments: