C. Jose St., Malibay, Pasay City, Philippines 1300, Tel/Fax 63(2)852-8164

WELCOME TO OUR BLOG SITE

In this site are articles on our Vision, Mission, History, Tradition, and other information.

For further information, visit our Facebook page.

Rev. Fr. Edgardo C. Coroza, Parish Priest
Email: sanjuannepomucenoparishmalibay@gmail.com

SERVICES

MASSES: Sundays: 6:00, 7:30, 9:00 am (Tagalog) & 10:15 am (English)
4:00 (Children's Mass), 5:30, 7:00 pm (Tagalog), 8:00 pm (English), 5:30 pm (B. Mayor Chapel)
Weekdays: 6:00 am & 6:00 pm
Mass for the Sick: every 2nd Saturday, 9:00 am
CONFESSION: Wed., Fri., Sat. 5:30-6:00 pm or by appointment
BAPTISM: Sundays 11:00 am or by appointment
ANNOINTING OF THE SICK: by appointment
MATRIMONY: by appointment
OFFICE HOURS: Tues. to Sun. 8:30 am-12:00 nn, 2:00 pm-6:00 pm, (Closed on Mondays)

Friday, June 20, 2014

PAGDIRIWANG NG GOLDEN JUBILEE NG PAROKYASAN JUAN NEPOMUCENO PARISH
Malibay
GOLDEN JUBILEE

Pagsasabuhay ng Pananampalataya Bilang Asin at Ilaw ng Sambayanan
(Living the Faith as Salt and Light of Our Parish Community)

Ang Parokya ng San Juan Nepomuceno sa Malibay, Pasay City ay itinatag bilang parokya noong ika-15 ng Hunyo 1965.  Kaya sa darating na 2015 ay ipagdiriwang natin ang ating ika-50 o Gininutang Anibersaryo.

Schedule of Activities
PASIYAM – SIYAM NA PISTAHAN SA MALIBAY
Bilang paghahanda sa Golden Fiesta ng ating parokya, magkakaroon tayo ng SIYAM NA PISTA kung saan ang pinakatampok na Gawain ay ang pagdiriwang ng Banal na Misa sa ikaanim ng gabi tuwing ika-16 ng buwan simula Agosto 2014 hanggang Abril, 2015.

PAGDALAW SA MGA BARANGGAY
Tuwing ika-15 ng buwan simula Agosto, ang imahen si Tata Juan ay dadalhin sa mga baranggay upang iprusisyon at parangalan. Magkakaroon din ng Banal na Misa sa mga baranggay tuwing ika-15 ng bawat buwan mula Agosto 2014 hanggang Abril 2015.

MGA HERMANA/HERMANO SA BAWAT BUWAN
1. Agosto 2014– Gng. Elvira Orca
2. Setyembre 2014 – Gng. Leonora Bernardo
3. Oktubre 2014 – Gng. Rosario Gatmaitan
4. Nobyembre 2014 – Gng. Vicenta Collado
5. Disyembre 2014 – Gng. Julita Blanco
6. Enero 2015 – Gng. Zenaida Magpantay
7. Pebrero 2015 – Bb. Detivita Estrella
8. Marso 2015 – Bb. Carmencita Estrella
9. Abril 2015 – G. Alvin Magpantay
GRAND HERMANO MAYOR – MAY 16, 2015
G. Alvin Magpantay at Pamilya

ANO ANG MAGAGANAP SA PAGDALAW NI SAN JUAN NEPOMUCENO SA MGA BARANGGAY?
Sa ika-15 at 16 ng buwan, magkakaroon ng mga libreng serbisyo tulad ng medical mission, legal consultation, pagdalaw sa mga may sakit, at iba pa. Ito ay magtatapos sa pagtatanghal sa imahe ni San Juan Nepomuceno at pagpuprusisyon mula sa baranggay patungo sa Simbahan, kung saan gaganapin ang Banal na Misa sa ikaanim ng gabi bilang pasiyam sa mahal na patron.

HOST BARANGGAYS AT MGA KAPITAN
Agosto 2014 – Brgy. 167 at 168 (Ma. Lourdes Sta. Maria at William Abundo)
Setyembre 2014 – Brgy. 176 at 177 (Arturo Ocampo at William Tarroza)
Oktubre 2014 – Brgy. 174 at 175 (Dante Torres at Romeo Mislos)
Nobyembre 2014 – Brgy. 172 at 173 (Felix Francisco at Julie Gonzales)
Disyembre 2014 – Brgy. 169 at 170 (Danilo Francisco at Rosano Pasahol)
Enero 2015 – Brgy. 164 at 165 (Robert Cruz at Wenceslao Siwala)
Pebrero 2015 – Brgy. 162 at 163 (Nidia Morga at Allan Alcoran)
Marso 2015 – Brgy. 158 at 161 (Alicia Orjas at Ma. Teresa Mariano)
Abril 2015 – Brgy. 144 at 159 (Nelson Padilla at Amelia Calupig)
Mayo 2015 - Brgy. 160, 166, at 171 (Jennifer Claudio, Arthur Cruz, at Emil Cruz)

Maligayang Ginintuang Kapistahan sa ating lahat !!!

Ang Jubilee Door
Ang pagbubukas ng Jubilee Door sa pangunguna ni Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ay katangi-tanging biyaya para sa ating mga taga-Malibay. Ito ay paalala sa atin na si Hesus ay Siya nating daan patungo sa kaligtasan. Sa ating Simbahan, ang Jubilee Door ang pintuaan sa gawing kanan.

Pagkakaloob ng Indulhensya (Indulgence)
Para sa ating Ginintuang Pista, humiling tayo mula sa Vaticano na pagkalooban ng Indulhensya ang mga parokyano at mga bisita na dadalaw sa ating Simbahan at dadalo sa mga Misa at mga natatanging gawaing pang-espiritwal. Mga gawaing dapat daluhan upang makatanggap ng indulhensya:
1.      Mga Nobena at Misa kay San Juan Nepomuceno na gagawin tuwing ika-16 ng buwan mula Agosto 2014 hanggang Abril 2015
2.      Mga Nobena at Misa mula ika-7 ng Mayo hanggang ika-15 2015, at mga Misa sa araw ng kapistahan sa ika-16 ng Mayo 2015
3.      Mga misa na ipagdiriwang ng Arsobispo ng Maynila at iba pang Obispo
4.      Mga pagsasanay espirituwal na dadaluhan ng mga taga-parokya, mga lingkod at empleyado ng parokya
5.      Pagdalaw sa Simbahan ng Parokya ng San Juan Nepomuceno, Malibay, Pasay City.

Ngunit ano nga ba ang indulhensya?
Ang Sakramento ng Kumpisal ay nakakapagpapatawad ng kasalanan. Subalit nanatili pa rin na dapat nating punan ang pagkukulang sa Diyos at sa kapwa bunga ng kasalanan, maging sa purgatoryo o dito sa lupa. Para mapunan iyan sa lupa ay dapat tayong magtamo ng indulhensya, na bunga ng lubos-lubos na biyayang natamo ni Hesukristo ng ialay Niya ang sarili sa Krus, at na siya namang ipinagkakaloob ng Simbahang Katolika sa pamamagitan ng Santo Papa.
Ano ang Kailangan upang Matamo ang Indulhensya?
Sa pagdalo sa mga nasabing pang Jubileong mga pagdiriwang, ang mananampalayata ay makakatanggap lamang ng indulhensya kung taglay niya o nagawa niya ang mga sumusunod:
1.       Dapat nasa state of grace o walang kasalanang mortal na hindi pa nakukumpisal,
2.       Wala ni anumang pagnanais na gumawa ng anumang sala,
3.       Nakatanggap kamakailan ng Banal na Komunyon, at
4.       Ipinagdasal ang mga intensyon ng Santo Papa.

Panalangin kay San Juan Nepomuceno
Martir ng Lihim ng Kumpisal
at Patron Laban sa Baha at Paninirang-puri
(Nobena tuwing Huwebes)
O Diyos na makapangyayari sa lahat at Panginoon ng tanang kinapal, Diyos na dapat sambahin, igalang at purihin, isinasamo namin sa Iyo nang buong pagpapakababang loob, na alang-alang sa mga karapatan at sa pamamagitan ng maluwalhating Martir at aming Pintakasi na si San Juan Nepomuceno, ay ilayo Mo sa amin ang anumang kasiraan ng puri, kamurahan, at hayag na kahihiyan na makaliligalig sa amin sa paglilingkod sa Iyo; at iadya mo kami nang lalo’t lalo sa malaking kamurahan, lubos na kahihiyan at mga paglait na dadalitain ng mga sinumpa. Sa harap ng tanang mga anghel at santo sa araw ng paghuhukom sa sangkatauhan at sa pagmamahal namin sa mga kapuriha’t karangalan sa lupa, ay huwag mawala sa amin ang puring walang hanggan at ang kaluwalhatiang inihahanda mo sa Iyong mga hinirang sa langit. Alang-alang sa Anak Mo, Panginoon naming Hesukristo, na nagtiis ng kalait-lait na kamatayan dahil sa pagtubos sa amin at nang kami ay mailigtas sa kahihiyang walang hanggan, at Siya’y Diyos na sumasaiyo, nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Siya nawa.

(Dasalin nang tatlong beses)
Ama Namin... Aba Ginoong Maria... Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo...
PANALANGIN NG GINUNTUANG TAON NG HUBILEO

Mapagpala at mapagmahal na Diyos, ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa pasasalamat at papuri habang aming ipinagdiriwang ang Ginintuang Taon ng Hubileo.
Basbasan Mo ang parokyang ito, na itinalaga kay San Juan Nepomuceno, ng masaganang biyaya.
Nawa’y patuloy kaming maging malugod, bukas at buong pusong magbago sa kapangyarihan ng Iyong Salita na naging tao kay Hesukristong Anak Mo.
Nawa’y hipuin ng Banal na Espiritu and aming mga puso ng apoy ng Iyong pag-ibig.
Tulungan Mo na mas lalo pa naming isabuhay ang aming pananampalataya bilang mga alagad ni Hesus.
Nawa’y maibahagi namin sa aming kapwa ang kaligayahan at mga biyaya na aming tinatanggap sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Maria, Ina ng Simbahan, ipanalangin Mo kami.
San Juan Nepomuceno, ipanalangin mo kami.

 
GOLDEN JUBILEE PRAYER

Gracious and loving God, our hearts are filled with gratitude and praise as we celebrate our Golden Jubilee year.
Bless this parish, dedicated to San Juan Nepomuceno, with abundant graces.
May we continue to be inspired, renewed and transformed through the power of Your Word, made flesh in Jesus Christ, Your Son.
May the Holy Spirit touch our hearts with the fire of Your love.
Help us to live our faith more fully as disciples of Jesus.
May we share with others the joy and blessings we have received through Christ, Our Lord, Amen.

Mary Mother of the Church, pray with us and for us.


San Juan Nepomuceno, pray for us.


GOLDEN JUBILEE LOGO

SJNP@50: HIMIG HANDOG PARA KAY TATA JUAN WINNING ENTRIES


MABUHAY PARA SA KAPWA
Joseph Cruz

I
Sa paglalakbay sa karimlan
Di ba’t nais mo’y may ilaw na gumagabay?
Tulad kung mayron kang suliranin,
Dalangin mo sana’y may karamay
.
II
Kung ang kapwa mo’y naliligaw,
O nagdarahop, salat sa yaman at lakas.
Di ka ba kikilos o tutulong?
Pagdamay mo sa kapwa’y pagpupuri din sa Diyos!

KORUS
At sa mabuhay para sa kapwa’y sadyang dakila.
Gaya ng ating nasaksihang katapatan kay Poong San Juan.
Buhay niya ay ibinuwis, pagmamahal niya ay labis.
At sa huli’y nakamtan nya ang Kahariang pangako ng Ama!

TULAY
Tulad ng ilaw na may ginhawang liwanag.
Alat sa dagat hatid ay buhay sa lahat.
Magmahalan, at kapwa’y damayan.
MALIBAY, TAYO’Y MAGDIWANG
Music by Herminigildo G. Ranera, Ph. D.
Lyrics by Alejandro M. Manuel

I
Malibay! Tayo’y magdiwang,
Lahat tayo’y magalak
Umawit ang sambayanan
Magpasalamat ng ganap!

II
Sa Poon San Juan
Tagumpay ng bayan
Sa limampung taong bigay
Nagliwanag bilang ilaw!

III
Tingnan yaring iyong angkang
Naglalakbay sa ‘yong bayan
Bitbit nami’y pananalig
Bilang liwanag na tanglaw.

IV
Tiwala sa pag-ibig
Ay nagsilbing asin at ilaw
Nitong baying Poong Mahal!

Refrain
O, San Juan Poong Mahal!
Huwaran ng kabanalan
Buhay na laging tinataglay
Pananalig sa Maykapal.

Sa ‘Yo kami’y nagdarasal
Bigyan alat ng lubusan
Itong pusong nagdiriwang
Maglingkod ng buong husay.

V
Malibay! Tayo ay magdiwang
Isigaw ng may kagalakan
Pasasalamat sa Maykapal
Sa biyayang walang hanggan.

Vi
Sa mga pagsubok ng buhay
Di mo kami kinalimutan
O San Juan Patrong mahal naming irog!


ULIRANG SAN JUAN
Jose Sadek G. Catalan

I
Sa patnubay mo kami’y yakapin
Ika’y aming liwanag sa dilim
Ang buhay mong sa amin ay pumukaw
Magpatuloy magpakailanman.

II
Tulungan mong mabuhay sa pag-ibig
Ang baya’y huwag hayaang malihis
Dinadalangin naming pagpapala
Iyong dinudulog sa ating Ama.

III
Salamat po sa inyo, O Poong San Juan
Aming gabay maging ligaya ma’t lumbay
Katulad po ninyo, O Poong San Juan
Pag-adya mo po kami sa maling gawa.

Tulad mo ang ilaw at asin
Hangad ng bayan mo’y ika’y sundin
Naisin ang daan ng kabanalan
Sa iyong halimbawa’y makakamtan.

Repeat I, II, and III

Uliran sa kabanalan O San Juan.

No comments: