C. Jose St., Malibay, Pasay City, Philippines 1300, Tel/Fax 63(2)852-8164

WELCOME TO OUR BLOG SITE

In this site are articles on our Vision, Mission, History, Tradition, and other information.

For further information, visit our Facebook page.

Rev. Fr. Edgardo C. Coroza, Parish Priest
Email: sanjuannepomucenoparishmalibay@gmail.com

SERVICES

MASSES: Sundays: 6:00, 7:30, 9:00 am (Tagalog) & 10:15 am (English)
4:00 (Children's Mass), 5:30, 7:00 pm (Tagalog), 8:00 pm (English), 5:30 pm (B. Mayor Chapel)
Weekdays: 6:00 am & 6:00 pm
Mass for the Sick: every 2nd Saturday, 9:00 am
CONFESSION: Wed., Fri., Sat. 5:30-6:00 pm or by appointment
BAPTISM: Sundays 11:00 am or by appointment
ANNOINTING OF THE SICK: by appointment
MATRIMONY: by appointment
OFFICE HOURS: Tues. to Sun. 8:30 am-12:00 nn, 2:00 pm-6:00 pm, (Closed on Mondays)

Saturday, July 12, 2008

Ang Parokya ng San Juan Nepomuceno


ANG PAROKYA NG SAN JUAN NEPOMUCENO


Ang parokya ng San Juan Nepomuceno sa Malibay, Lungsod ng Pasay, ay itinatag noong ika-15 ng Hunyo, 1965.

Bagama’t hindi pa gaanong matagal ang pagkatatag sa parokya, makasaysayan ang kanyang pinagdaanan.

Noong panahon ng mga Kastila, ang Malibay ay bahagi ng kasalukuyang Nichols at sakop ng Paranaque. Noong ika-21 ng Enero, 1898 ang Baclaran at Malibay ay ihiniwalay sa Paranaque at ginawang isang pueblo ng probinsiya ng Maynila. Ito’y tinawag na Parroquia de Malibay, Arrabal de Manila dahil ang karamihan ng Katoliko ay taga-Malibay, samantalang karamihan ng mga taga-Baclaran ay Protestante. Isa pang naging bansag ay Parroquia de Harty dahil si Arsobispo Hart ang siyang tumulong para matayo ang simbahan noong 1906. Ang simbahan ay nasa isang maliit na visita sa Maricaban, isang sitio ng Malibay, at ang kura paroko ay doon din tumira kaya maririnig kung minsan ang pangalang Parroquia de Maricaban. Si Padre Eulalio Almeda ang naging unang kura paroko.

Makaraan ang apat na buwan humingi ng pahintulot si Padre Almeda na ilipat sa Baclaran ang kanyang luklukan upang maibuhos ang kanyang panahon sa mga Protestante doon.

Ang simbahan sa Maricaban ay ipinagbili ng humaliling kura paroko, si Padre Celestino Rodriquez, sa U.S. Air Force at binili niya ang maliit na lote kung saan nakatayo ngayon ang lote ng Sta. Rita de Cascia.

Noong 1953, ang Parokya ng San Roque sa lungsod ng Pasay ay itinatag at ang unang kura paroko ay si Padre Pulagio Camahalan. Ang Malibay ay ihiniwalay sa Baclaran, Paranaque at naging sakop ng San Roque, kaya’t napasama na sa wakas ang Malibay sa mga ka-distrito nito sa Pasay.

Matagal at mahirap ang pinagdaanan bago ang parokya ng San Juan Nepomuceno ay nabuo. Ang Kanyang Kabunyian Rufino Kardinal Santos ang unang nagmisa at nagkumpil sa maliit na kapilya ng Malibay noong ika-19 ng Hulyo, 1953 at nakita niya ang pangangailangan ng komunidad na magkaroon ng hiwalay na parokya dahil sa dami ng tao rito at kalayuan nito sa San Roque.

Nagsumikap ang mga taga- Malibay upang makapagpatayo ng mas malaking simbahan. Itinatag ng mga tanyag na mamamayan ang Association for the Construction of the San Juan Nepomuceno Parish Church (Malibay), Incorporated noong taong 1964, sa pamumuno ni Dr. Artemio C. Cruz bilang pangulo at Ginoong Conrado C. Alcantara bilang taga-pangulo ng lupon.

Maliit ang dating loteng kinatatayuan ng lumang kapilya na pag-aari nina Sulpicio T. Cruz at Benita Esteban-dela Cruz kaya’t binili ng samahan ang katabing lupa na pag-aari ni Ginoong Victorino Tanlayco. Ang dalawang lote ay ipinagkaloob ng mga may-ari sa Arsobispo ng Maynila noong taong 1965.

Inilagay ang batong panulukan ng Kanyang Kabunyian, Rufino Kardinal Santos, noong ika-21 ng Pebrero, 1965, araw ng kapistahan ng Distrito, at kabilang sa mga sponsors ay sina Ferdinand Marcos, Pangulo ng Senado, at Senador at Gng. Fernando Lopez.

Nahirang at niluklok sa tungkulin bilang unang kura paroko si Msgr. Carlos S. Inquimboy noong ika-7 ng Agosto 1965. Kasama niya bilang katulong na kura paroko si Reb. Pde. Antonio Tobias na sa kasalukuyan ay Obispo ng Novaliches. Naging kura paroko ng San Juan Nepomuceno ang mga sumusunod:

Reb. Mons. Carlos S. Inquimboy
Agosto 1965 - Nobyembre 1967

Reb. Pde. Leonardo Marquez
Disyembre1967 - Enero 1969

Reb. Mons. Francisco Avedano
Pebrero 1969 - Hulyo 1975

Reb. Pde. Benjamin C. Isip
Agosto1975 - Mayo 1977

Reb. Mons. Juan S. Bautista
Mayo1977 - Hulyo 1992

Reb. Mons. Vicente R. Dacuycoy
Abril 1992 - Hulyo 1994

Reb. Pde. Odon L. Francia
Agosto 1994 - Setyembre 14, 1997

Reb. Pde. Benito B. Tuazon
September 15, 1997 – July 11, 2004

Reb. Pde. Antonio B. Navarrete Jr.
July 12, 2004 -June 31, 2015

Reb. Pde. Edgardo C. Coroza
July 1, 2015 - Kasalukuyan

Sa pagtutulungan ng mga kura paroko at mga mamamayan ng Malibay, ang simbahan ay unti-unting nabuo. Sa unang bahagi, pinatayo ang gusali na kinalalagyan ng San Juan Nepomuceno School noong 1967 ni Padre Leonardo Marquez. Sa ikalawang bahagi, ang kasalukuyang gusali ng simbahan ay ginawa noong 1969 sa panahon ni Mons. Francisco Avedano. Ito ay binendisyunan at pinasinayaan noong ika-8 ng Hulyo, 1973 ng katulong na Obispo ng Maynila, Amado Paulino. Ang rectory ay binuo noong panahon ni Padre Benjamin Isip. Maraming pagbabago sa gusali ng simbahan ang ginawa ni Mons. Juan S. Bautista. Noong panahon ni Mons. Vicente Dacuycoy ang mga naulila ni Gng. Rosario Roxas at ng ilang mamamayang taga-Malibay ay nagtulong-tulong upang maipatayo ang Perpetual Adoration Chapel. Muling pinaayos ni Padre Odon L. Francia ang simbahan at rectory at ginawang Parish Center ang dating San Juan Nepomuceno School. Noong 1998, pinagawa ni Padre Benito B. Tuazon ang rectory upang magkaroon ng medical clinic para ang mga maralitang maysakit sa parokya ay magamot ng walang bayad. Nagkaroon din ng conference room sa bagong opisina ng kura paroko.

Noong una, ang sakop ng San Juan Nepomuceno pati Maricaban ay hanggang Airport Road at Airmen’s Village. Ang hanganan sa pagitan ng parokya ng San Juan Nepomuceno at Our lady of the Airways ay nabago noong 1984. Noong 1992, lumiit ang sukat ng parokya nang itatag ang Parokya ng Mary, Comforter of the Afflicted. Sa kasalukuyan, ang saklaw ng parokya ay ang hangganan ng Pasay at Makati sa hilaga at silangan, Maricaban Creek sa timog, at Estero Tripa de Gallina sa kanluran.

Ngayon, may 65,000 na mamamayan sa Malibay; 90% nito ay Katoliko. DECREE OF ERECTION OF THE PARISH OF SAN JUAN NEPOMUCENO 
AND 
SUBSEQUENT DECREES CHANGING ITS BOUNDARIES


DECRETO DE ERECCIONDE LA NUEVA PARROQUIA DE SAN JUAN NEPOMUCENO

EN MALIBAY, PASAY CITYNOS, D. RUFINO J. CARDENAL SANTOS POR LA GRACIA DE

DIOS Y DE LA SANTA SEDE ARZOBISPO DE MANILA:          Habiendo visto este expediente de desmembracion de la parro-quia de San Roque, Pasay City y de la ereccion de una nueva parro-quia que se comprendera dentro de los siguientes:

          N-S  ………..  PASAY CITY – MAKATI civil boundary
          S   ………….  MARICABAN CREEK
          W ………….  ESTERO TRIPA DE GALLINA.

          Resultando que el lugar comprendido dentro de los citades limites tiene el numero suficiente de habitantes y su distancia de la parroquia matris en grande;  por lo que existen rasones y causas canonicas justas y suficientes para que dicho lugar sea segregado de la  parroquia de San Roque;

          Resultando que el Ilso. Cabildo Metropolitano de la Archidio-cesis de Manila, manifestando su parecer ha dado su conformidad;

          Resultando que el parroco de San Roque reconoce como causa canonica las rasones expuestas en el parrafo anterior y ha dado su conformidad;

          Considerando que los Ordinarios tienen potestad para dismem-brar la parroquia existente, INVITIS QUOQUE EARUN RECTORI-BUS, siempre que exista gran dificultad de los fieles para acudir a la iglesia parroquial;

          Considerando que la dificultad de atender desde la parroquia propia a un gran numero de fieles esta reconocida por todos;

             Nos, vistos los canones 1427  y 1428 del Codigo Plano,

D E C R E T A M O S

1.     Que venimos en separar y desmembrar y separamos y desmembramos el lugar comprendido dentro de los limites arriba descritos de la parroquia de San Roque para erigir y establecer como por las presentes erigimos y establecemos la parroquia de SAN JUAN NEPOMUCENO en MALIBAY, PASAY CITY;

2.     Que dicha parroquia de SAN JUAN NEPOMUCENO quedara plenamente separada de la parroquia matris, a cuyo parroco declaramos libre y exente de la misma, y que tendra parroco propio, sello parroquial, libros parroquiales y demas objetos para el culto da la iglesia;

3.     Finalmente, no existiendo dote para sostener el culto y personal de la nueva parroquia, amonestamos y mandamos a los fieles vecinos de la feligresia que ayuden en cuanto los sea possible a mantener el decoro y culto de la iglesia, y sostener el parroco encargado sobre todo en lo que toca al arancel parroquial diocesano;

4.     Y mandemos igualmente a todos que observen este Nuestro Decreto de que en dialecto local dara el parroco futuro de la parroquia de San Juan Nepomuceno conocimiento al publico desde el pulpito en un dia de mayor concurrencia para los efectos oportunes; lo mismo se manda al Parroco de San Roque y archivese original.

Dado en Nuestro Palacio Arsobispal de Manila, firmado de nuestra mano, sellado y refrendado por el infrascrito Secretario de Camara y Gobierno del Arzobispado de Manila, hoy 15 de Junio, 1965.
    

                                                                           + RUFINO J. CARDINAL SANTOS             
                                                                           Arsobispo de Manila                          
                                                                           Por mandado de Su Eminencia                                                                                                MSGR. JOSE C. ABRIOL, D.P.                  
                                                                                                        Canciller                              
 
Arzobispado de Manila and

1000 General Solano St

P.O. Box 132

Manila, Philippines

DECREE REVISING THE BOUNDARIES

OF SAN JUAN NEPOMUCENO PARISH

Malibay, Pasay City
Upon recommendation of Msgr. Bienvenido Mercado, District
Vicar of Pasay Ecclesiastical District, with the consent of Msgr. Juan Bautista and Rev. Fr. Modesto Teston, Parish Priests of San Juan Nepomuceno and Our Lady of the Airways Parish respectively, we hereby revise the territorial boundaries of the Parish of San Juan Nepomuceno as follows:
          NORTH:     Pasay-Makati boundary
          SOUTH:     Airport Road
          EAST  (North to South):  Pasay-Makati boundary, then thru
                             the western limits of Airmen’s Village

          WEST  (North to South):  Estero Tripa de Gallina, then
                             Maricaban Creek.

For immediate implementation.

Manila, October 12, 1984

                                                          + JAIME CARDINAL L. SIN                   

                                                                 Archbishop of Manila                         
Arzobispado de Manila and

1000 General Solano St

P.O. Box 132

Manila, Philippines

DECREE REVISING

The Territorial Boundaries of the Parish of

SAN JUAN NEPOMUCENO

Malibay, Pasay City
Acting upon the recommendation of the Most Rev. Gabriel V. Reys, D.D., District Bishop of the Ecclesiastical District of Pasay, with the consent of the Parish Priests of San Juan Nepomuceno, San Roque and Our Lady of the Airways Parish,  We hereby revise the boundaries of the parish of San Juan Nepomuceno, transferring the area described below to the Parish of Our Lady of the Airways, namely:

The area bounded by Tramo on the east, by Estero Tripa de Gallina, Maricaban Creek on the north and west, and the Airport road on the south.

Manila, July 31, 1985

                                                          + JAIME CARDINAL L. SIN                          

                                                                 Archbishop of Manila                               


                                               

                                                By order of His Eminence                                                                                 MSGR. JOSEFINO S. RAMIREZ                   

                                                     Vicar General and Chancellor                        The Roman Catholic Archbishop of Manila

121 Arzobispo Steet, Intramuros

P.O. Box 132

Manila, Philippines

DECREE CLARIFYING THE TERRITORIAL BOUNDARIES OF THE
PARISH OF SAN JUAN NEPOMUCENO
Malibay, Pasay City


In view of the establishment of Mary, Comforter of the Afflicted Parish, we hereby clarify the territorial boundaries of SAN JUAN NEPOMUCENO PARISH, Malibay, Pasay City as follows:

                   North:          Pasay – Makati Civil Boundary

                   East:           Pasay – Makati Civil Boundary

                   South:          Maricaban Creek

                   West:          Estero Tripa de Gallina

For immediate implementation.

August 28, 1992

                                                                   + JAIME CARDINAL L. SIN                            

                                                                          Archbishop of Manila                                   


                   

                                                                   By order of His Eminence                                                                                                      MSGR. JOSEFINO S. RAMIREZ                     

                                                                        Vicar General and Chancellor                          
 

No comments: